ตราสารหนี้ ตลาดแรก

เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด ทั้งนี้การซื้อขายตราสารหนี้
( หุ้นกู้ ) ของบริษัทเอกชนมีการเสนอขาย 2 รูปแบบ
- แบบเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement : PP)
- แบบเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง (Public Offering : PO)

More from this accountSee all

กองทุนรวม

บริษัทฯหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (แบบ ง) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน

ตราสารหนี้ ตลาดรอง

การซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) เป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือตราสารหนี้ระหว่างนักลงทุนด้วยกันสามารถซื้อขายได้ทั้งแบบ Over the counter หรือ OTC คือไม่มีระบบ หรือ สถานที่กลางในการจับคู่การซื้อขาย