Spiru4.me

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าของบริษัท จีฟู๊ดส์ เอเชีย จำกัดสำหรับผลิตเป็นสินค้าแบรนด์ spiru4 นั้น เพื่อตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม เราเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพระบบปิด การเพาะเลี...

1 like0 commentsLINE VOOM