Spiru4.me

โรคโลหิตจาง(Anemia) และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (เช่น การเสื่อมถอยของระบบภูมิคุ้มกัน) มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมาก ในปี ค.ศ. 2010 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโดยอาสาสมัครที่มีอายุมากกว่า...

0 likes0 commentsLINE VOOM