Learning for Kidz

Friends 574

Educational Toys🧸🎈

Reward card

ของเล่นเสริมพัฒนาการSee more

สินค้าใหม่

ติดตามสินค้าใหม่ทุกๆวันได้ที่หน้าเว็บ

Coding

ติดตามสินค้าประเภทของเล่นโค้ดดิ้งได้ทางหน้าเว็บ

Social media

Follow us on social media

Learning For Kidz

Learning For Kidz หรือ L4K เป็นแบรนด์ในเครือ บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด เรานำเข้าของเล่นเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับลูกน้อย
ซึ่งผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกับลูกที่บ้านได้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย และมีทักษะที่ดีต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

Country or region: Thailand