RERU Official

เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานถวายแจกันดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสวดมนต์ถวายพระพร