SOMIC

👍🏻งานสีอีพ็อกซี่ครั้งไหนก็ไหว ด้วยลูกกลิ้ง SOMIC EPOXY ลูกกลิ้งดีๆ ช่วยให้งานทาสีอีซี่มากขึ้น✨ สีอีพ็อกซี่เป็นสีที่มีความเฉพาะ เนื้อสีเหนียวข้นสูง ลูกกลิ้ง SOMIC Epoxy จึงถูกออกแบบมาพิเศษ ให้มีควา...

0 likes0 commentsLINE VOOM