SU Library

บริการหนังสือชุดพิเศษที่จัดให้บริการบริเวณชั้นหนังสือใหม่ชุดนี้ เป็นหนังสือจากโครงการ miniTCDC Link ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ส...

1 like0 commentsLINE VOOM