DGA Thailand

วันที่ 28 มีนาคมนี้ เวลา 13.30 – 16.00 น. 🙋‍♂️🙋 DGA ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น 👨‍💻 ‘(ร่าง) มรด. X : 256X มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วย แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแ...

5 likes0 commentsLINE VOOM