Little Shelter Hotel

ร้าน Sip at Ping ขอแจ้งเวลาทำการของร้าน เปิดตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ามาใช้บริการนั่งภายในร้าน หรือ Delivery ได้ในรูปแบบ New Normal ตามเวลาดังกล่าว แล้วแวะมานั่...

1 like0 commentsLINE VOOM