Getfin.me

#วันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ กล่าวคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนี้พุทธศาสนิกชน จะมีธรรมเนียมป...

0 likes0 commentsLINE VOOM