TPA Calibration

📣 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด จะเริ่มใช้งาน Certificate ใบรับรองผลแบบ "𝙀-𝘾𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚" ที่สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ✨ #TPACalibration

0 likes0 commentsLINE VOOM